Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-2010

Будьте уважні!

Цей сайт не являється офіційним документом! Всі знайдені коди бажано перевіряти в офіційному паперовому ДКПП.

КодНазваКод УКТЗЕД
Секція АПРОДУКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА
01Продукція сільського господарства, мисливства та пов'язані з цим послуги
02Продукція лісового господарства, лісозаготівлі та послуги, пов'язані з лісівництвом
03Риба та інші продукти рибальства; продукти аквакультур; послуги допоміжні, пов'язані з рибальством
Секція BПРОДУКЦІЯ ДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН І РОЗРОБЛЯННЯ КАР'ЄРІВ
05Вугілля кам'яне та буре вугілля (лігніт)
06Нафта сира та природний газ
07Руди металеві
08Продукція добування корисних копалин і розробляння кар'єрів, інша
09Послуги допоміжні щодо добування корисних копалин і розробляння кар'єрів
Секція CПРОДУКЦІЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
10Продукти харчові
11Напої
12і Вироби тютюнові
13Вироби текстильні
14Одяг
15Шкіра та шкіряні вироби
16Деревина та вироби з деревини й корка (крім меблів); вироби із соломи та матеріалів, придатних для плетіння
17Папір і паперові вироби
18Послуги поліграфічні та щодо тиражування на носіях інформації
19Кокс, продукти нафтопереробляння та тверде паливо
20Речовини хімічні та хімічні продукти
21Продукція фармацевтична основна та фармацевтичні препарати
22Вироби ґумові та пластмасові
23Продукція мінеральна неметалева, інша
24Продукція металургії
25Вироби металеві, крім машин і устатковання
26Комп'ютери, електронні й оптичні вироби
27Устатковання електричне та побутові прилади
28Машини та устатковання, н. в. і. у.
29Засоби транспортні моторні (крім мотоциклів), причепи та напівпричепи
30Засоби та устатковання транспортні, інші
31Меблі
32Вироби промислові, інші
33Послуги щодо ремонтування та монтування машин і устатковання
Секція DЕНЕРГІЯ ЕЛЕКТРИЧНА, ГАЗ, ПАРА ТА КОНДИЦІЙОВАНЕ ПОВІТРЯ
35Енергія електрична, газ, пара та кондиційоване повітря
Секція EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ТА ПОСЛУГИ ЩОДО РЕКУЛЬТИВУВАННЯ
36Вода природна; послуги щодо обробляння та постачання води
37Послуги каналізаційні; мул каналізаційний
38Послуги щодо збирання, обробляння та розміщування відходів; послуги щодо утилізування матеріальних ресурсів
39Послуги щодо рекультивування та інші послуги щодо поводження з відходами
Секція FОБ'ЄКТИ БУДІВЕЛЬНІ ТА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
41Будівлі та будування будівель
42Об'єкти цивільного будівництва та будування цих об'єктів
43Роботи будівельні
Секція GПОСЛУГИ ЩОДО ОПТОВОЇ ТА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ; ПОСЛУГИ ЩОДО РЕМОНТУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ
45Послуги щодо оптової та роздрібної торгівлі, ремонтування автотранспортних засобів і мотоциклів
46Послуги щодо оптової торгівлі, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
47Послуги щодо роздрібної торгівлі, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
Секція HПОСЛУГИ ЩОДО ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
49Послуги наземного транспорту та послуги щодо транспортування трубопроводами
50Послуги водного транспорту
51Послуги повітряного транспорту
52Послуги щодо складування та допоміжні послуги щодо транспортування
53Послуги поштові та кур'єрські
Секція IПОСЛУГИ ЩОДО ТИМЧАСОВОГО РОЗМІЩУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧУВАННЯ ХАРЧУВАННЯМ
55Послуги щодо тимчасового розміщування
56Послуги щодо подавання страв і напоїв
Секція JПОСЛУГИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ
58Послуги видавничі
59Послуги щодо виробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм, записування звуку та видавання музичних творів
60Послуги щодо підготування програм і щодо телерадіомовлення
61Послуги телекомунікаційні
62Послуги щодо комп'ютерного програмування, консультування та суміжні послуги
63Послуги інформаційні
Секція KПОСЛУГИ ФІНАНСОВІ ТА СТРАХОВІ
64Послуги фінансові, крім страхування та пенсійного забезпечення
65Послуги щодо страхування, перестрахування та недержавного пенсійного забезпечення, крім послуг у сфері обов'язкового соціального страхування
66Послуги допоміжні до фінансових послуг і послуг щодо страхування
Секція LПОСЛУГИ, ПОВ'ЯЗАНІ З НЕРУХОМІСТЮ
68Послуги, пов'язані з нерухомістю
Секція MПОСЛУГИ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОЇ, НАУКОВОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
69Послуги юридичні та бухгалтерські
70Послуги головних контор/офісів (канцелярій/бюро); послуги консультаційні у сфері керування
71Послуги архітектурні та інженерні; послуги щодо технічного випробовування та аналізування
72Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння
73Послуги рекламні та щодо досліджування ринку
74Послуги професійні, наукові та технічні, інші
75Послуги ветеринарні
Секція NПОСЛУГИ АДМІНІСТРАТИВНІ ТА ПОСЛУГИ ЩОДО НАДАННЯ ДОПОМОГИ
77Послуги щодо оренди, прокату та лізингу
78Послуги щодо працевлаштування
79Послуги туристичних агентств, туристичних операторів, послуги щодо бронювання та суміжні послуги
80Послуги, пов'язані з безпекою та розслідуванням
81Послуги щодо будівель і благоустрою територій
82Послуги адміністративні й допоміжні для контор/офісів та інші допоміжні послуги для підприємств
Секція OПОСЛУГИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО КЕРУВАННЯ ТА ОБОРОНИ; ПОСЛУГИ У СФЕРІ ОБОВ'ЯЗКОВОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
84Послуги у сфері державного керування та оборони; послуги у сфері обов'язкового соціального страхування
Секція PПОСЛУГИ У СФЕРІ ОСВІТИ
85Послуги у сфері освіти
Секція QПОСЛУГИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ
86Послуги у сфері охорони здоров'я
87Послуги стаціонарних закладів медико-соціального доглядання
88Послуги щодо соціальної допомоги без забезпечення проживання
Секція RПОСЛУГИ У СФЕРІ МИСТЕЦТВ, ВИДОВИЩНО-РОЗВАЖАЛЬНОЇ ТА ВІДПОЧИНКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
90Послуги творчі, мистецькі та видовищно-розважальні
91Послуги бібліотек, архівів, музеїв та інші послуги у сфері культури
92Послуги щодо організовування азартних ігор і укладання парі
93Послуги у сфері спорту та послуги щодо організовування розваг і відпочинку
Секція SПОСЛУГИ ІНШІ
94Послуги громадських організацій
95Ремонтування комп'ютерів, предметів особистого вжитку та побутових виробів
96Послуги індивідуальні, інші
Секція TПОСЛУГИ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ ЯК РОБОТОДАВЦІВ; ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ, ЩО ЇХ ВИРОБЛЯЮТЬ/НАДАЮТЬ ДОМАШНІ ГОСПОДАРСТВА ДЛЯ ВЛАСНОГО ВЖИТКУ, РІЗНОМАНІТНІ
97Послуги домашніх господарств як наймачів хатнього персоналу
98Товари та послуги, що їх виробляють/надають приватні домашні господарства для власного вжитку, різноманітні
Секція UПОСЛУГИ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ
99Послуги екстериторіальних організацій і органів